VAD SÄGER ARBETSMILJÖVERKET OM ARBETSMILJÖN?


Workpoint - Vi flyttar företag och individer - Nöjd kund

Regelverket kring vår arbetsmiljö är tyvärr ganska otydlig och även öppen för egen tolkning.

Vi tänkte ge er några exempel nedan, som kan vara bra att beakta om ni önskar förbättra er arbetsmiljö.

Dock är kommunikation det absolut viktigaste för att medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats. Genom att skapa ett ”tillåtande och lyhört kommunikationsklimat” kan man som medarbetare framföra sina specifika behov och önskemål, vilka kan vara helt olika mellan kollegor på samma avdelning – helt beroende på t.ex. specifik arbetsuppgift, ålder eller sjukdom.
En företagsledning som lyssnar på sina medarbetare och t.ex. med hjälp av sin fastighetsägare åtgärdar de brister som framförs kring lokalerna, alternativt vidtar förbättrande åtgärder för den enskilda medarbetaren, får mycket mer lojala medarbetare – som dessutom presterar mera.
Precis så enkelt är det!

Detta säger Arbetsmiljöverket, lite förenklat.

Ljus & Belysning
Vid arbetsplatser och personalutrymmen där man ska vistas stadigvarande, ej enbart tillfälligt, ska tillgång till dagsljus och utblick finnas.
Belysningen ska vara anpassad efter arbetsuppgifterna och medarbetarens synkrav. Bländning ska undvikas och belysningen ska vara relativt jämn i lokalerna.

Luft & Ventilation
Luftkvalitén i arbetsmiljöerna ska vara tillfredsställande genom att lokalerna har ventilationssystem med luftväxling och filter som minimerar luftföroreningar (vad som är praktiskt möjligt).
Friskluftsintag bör finnas jämnt disponerade över arbetsmiljöerna. Luft ska dock tillföras på lämpligt sätt, så att inte besvärande drag uppstår.
Arbetsmiljöer och personalutrymmen ska ha ett lämpligt termiskt klimat, vilket är anpassat efter de arbetsuppgifter som ska utföras.

Buller & Akustik
Arbetsplatser och personalutrymmen ska vara lämpligt utformade och inredda för dess ändamål, beaktat möjliga åtgärder vid planering, disposition och även isolering för att reducera eventuellt buller.

Inredning & Utrustning
Inredning och utrustning ska väljas utifrån medarbetarnas olika förutsättningar och de krav arbetsuppgifterna ställer.

Generellt arbetsmiljöer
Arbetsmiljöerna ska byggas med godkända material och disponeras på ett säkert sätt.
T.ex. ska större glaspartier förses med ”krockstopp” för att minimera att någon springer in i dem och man ska i möjligaste mån undvika trappsteg eller höga trösklar inom lokalerna för de som har begränsningar att ta sig fram. Det finns även speciella tillgänglighetskrav att följa i alla nybyggda och ombyggda fastigheter.
Viktigt är också att beakta gällande brandkrav avseende bl.a. utrymningsvägar, dörrar, korridorsbredd, utrymningslarm osv.

För personliga ägodelar ska det erbjudas möjlighet till inlåsning.

Det ska finnas tillräckligt många toaletter till det antal personer som samtidigt är på arbetsplatsen – och bör inte ligga precis intill matplatsen.

Det ska erbjudas matsal eller restaurang med tillfredsställande förhållanden för medarbetarna. Matsalen ska ha uppvärmningsmöjlighet och kylskåp till medhavd mat, samt vatten (varmt/kallt) och återvinningsmöjligheter. Stolarna bör ha ryggstöd.
På arbetsplatser med maximalt fyra medarbetare, är det tillåtet att ha matplatsen i arbetsytorna, förutsatt att övriga krav uppfylls.

Vilrum (ej Vilorum, som avser den sista vilan…) är inget krav, men det bör finnas på större arbetsplatser. Dock ska varje arbetsplats enkelt kunna iordningsställa ett utrymme för ostörd vila med inredning där man kan lägga sig ner.

Vill du läsa mera, klicka på länken: Arbetsmiljöverket.