Policys

VIKTIGT FÖR WORKPOINT

 

KVALITET & HJÄRTA

Kvaliteten på våra tjänster och vårt helhjärtade engagemang i kundrelationen, ska skapa ett extraordinärt värde till våra kunder i deras lokalprocess.

Våra projekt och leverans av rådgivning ska kännetecknas av en kvalitets- och servicenivå som överträffar kundens förväntningar. Vi projektleder våra projekt med stor respekt för överenskommen tidplan, budget och andra av kundspecifika krav.

Vårt mål är att våra kunder minns oss på Workpoint som ett företag med väldigt hög kompetens, omfattande erfarenhet, hög kvalité och sist men inte minst, ett väldigt stort hjärta och engagemang.

 

MILJÖ & HÅLLBARHET

Workpoint ska genom ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och en bättre värld.

Vårt mål är minsta möjliga miljöpåverkan, både i våra projekt och i övriga åtaganden.

Dessa krav ställer vi även på våra underleverantörer och samarbetspartners.

Att uppfylla lagar och förordningar är ett minimikrav. Omsorg om miljön ska genomsyra hela vår verksamhet och genom att arbeta långsiktigt med dessa frågor, bidrar vi också till en långsiktig lönsamhet för oss och våra kunder.

 

SEKRETESS & INTEGRITET

Genom våra signerade kundavtal garanterar Workpoint att full sekretess och tystnadsplikt gäller för Workpoints medarbetare både under och efter avslutade projekt. Detta gäller även för eventuella godkända underleverantörer, där detta regleras i ett av båda parterna undertecknat underkonsultavtal.

Workpoint följer bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Förordningen är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Denna, tillsammans med Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter, samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Workpoint tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och därför är de skyddade när du besöker vår webbplats. Du ska därför veta när vi samlar in uppgifter, vilka uppgifter det är och hur vi använder dem. Vi har vidtagit åtgärder som säkerställer att föreskrifterna om uppgiftsskydd följs av både oss och våra leverantörer.

Workpoint Sweden AB, Terminalgatan 9, 232 61 Arlöv, organisationsnummer 556760–3401, är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Workpoint Sweden AB.

 

Ytterligare information om GDPR

Med personuppgifter avses information om din identitet. Det är uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det är inte nödvändigt att ange sådana uppgifter för att använda vår webbplats. I vissa fall behövs emellertid namn och adress, samt ytterligare uppgifter för att kunna utföra den tjänst som du önskar av oss.

Detta gäller till exempel om du beställer en tjänst eller fyller i ett kontaktformulär. Därutöver sparar och använder vi bara uppgifter som du ger oss frivilligt eller automatiskt.

Om du använder våra tjänster samlar vi endast in de uppgifter vi behöver för att kunna utföra tjänsterna. Användning av personuppgifter sker uteslutande för att kunna utföra önskade tjänster och för att skydda egna legitima affärsintressen.

De personuppgifter som du ställer till förfogande, samlas in, behandlas och används enbart för de ändamål som du har fått information om. Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part utan att du har samtyckt till detta.

Insamling av personuppgifter, sker endast inom ramen för tillämplig lagstiftning.

Våra medarbetare och de underleverantörer som anlitas av oss är förpliktigade till sekretess och att följa bestämmelserna i dataskyddslagen.

Om du har frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter, alternativt information, förslag eller klagomål, är du välkommen att vända dig till Workpoint på info@workpoint.se .